Aholkularitza

MAKINA-ERREMINTA MODERNIZATZEKO PLANA

PROGRAMA: MAKINA-ERREMINTA MODERNIZATZEKO PLANA
Laguntzaren jatorria: Industria, MERKATARITZA ETA TURISMO MINISTERIOA

XEDEA:
Makina-erreminta berriak erosteko inbertsioak egiten laguntzea.

ONURADUNAK:
Onuradun izango dira industria-jarduera gutxienez hiru urtez garatzen duten enpresa txiki eta ertainak, eskaera egiteko epea amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

DIRU-LAGUNTZAREN XEDE DIREN JARDUERAK:
Ekoizpen-prozesuan sartzeko makinak erosteko lurralde nazionalean egindako inbertsioak, baldintza hauetakoren bat betetzen dutenak:
Ekoizpen-ahalmena handitzea.
Lehendik dauden establezimenduen ekoizpena produktu berrietan dibertsifikatzea.
Ekoizpenaren prozesu orokorrean funtsezko aldaketa dakartenak
Txirbil-harroketako, deformazio metalikoko eta txapa-laneko makina, edo fabrikazio gehigarriko makina eta ekipo industrialen makina hautagarria izango da.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK:
Diruz lagundu ahal izango dira makina-erreminta berriak erosteko gastuak, bai eta makina bakoitzaren hornitzaileak instalatzeko eta martxan jartzeko gastuak ere (aurrekontuaren % 15, gehienez).
Laguntza eskatzen den makina bakoitzeko gutxienez hiru eskaintza aurkeztu beharko dira.

GAUZATZE-ALDIAK:
Eskaera aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera egindako inbertsioak eta gastuak, emakida ebatzi eta gehienez ere hamabost hilabeteko epean.
Eragin sustatzailearen araberako laguntzak.

LAGUNTZA MOTA:
Makina bakoitzaren gutxieneko zenbatekoa 70.000 eurokoa edo hortik gorakoa izango da.
Laguntzaren zenbatekoa % 20koa izango da enpresa txikientzat, eta % 10ekoa enpresa ertainentzat.
Laguntza, gehienez, 175.000 eurokoa izango da makina bakoitzeko, eta 300.000 eurokoa erakunde juridiko bakoitzeko.
Beste diru-laguntza batzuekin bateragarriak ez diren laguntzak.

BERMEEN ARAUBIDEA:
Behin betiko emakida ebatzi aurretik, bermea eratu izanaren frogagiria Gordailu Kutxa Orokorrean aurkeztea eskatuko da. Bermearen guztizko zenbatekoa proposatutako diru-laguntzaren % 100 izango da.
Laguntzen diren makinak erosi direla egiaztatzen denean askatuko dira bermeak.

ESKAERA EGITEKO EPEA:
BOEn argitaratzeko zain (2021eko urriaren hasierako aurreikuspena)